CANLI YAYINVİDEOLARFOTOĞRAFLAR

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Sonrasında Gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurullar Hakkında;

.

Haber tarihi: 08 July 2024 Monday
Bu Haberi Paylaşın

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Sonrasında Gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurullar Hakkında;

22/4/2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun Genel Kurul Toplantıları başlıklı madde 28 (3) "Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden,  yeni  kurulacak  spor  federasyonlarında  ise  kararın  Resmî  Gazete'de  yayımlandığı  tarihten itibaren üç ay içinde yapılır."  hükmü doğrultusunda;

Türkiye Bilardo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2024 tarihinde Saat:10:00' da  TBF Gölbaşı/ ANKARA tesislerinde yapılacaktır. 

Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza YERLİKAYA'nın tüm spor federasyonlarına gönderdiği yazı ektedir.

Buna göre;

7405 sayılı Kanun'da belirtilen spor federasyonu başkan adaylığı süreciyle ilgili olarak sırasıyla;

• Spor federasyonu başkan aday adayları başvuru evraklarını, kendisine destek veren delegelere ait  dilekçeleri ile  kişilerin isimlerini içeren  listelerini  ve  diğer istenen tüm  bilgi  ve  belgeleri  (seçim  tarihinden  10  gün  önce)  kapalı  zarf  içinde son başvuru günü saat 17:00'ye kadar federasyon başkan adayı olmak istediklerini belirten yazılı dilekçeleri ile birlikte federasyon yetkililerine teslim  edecekleri  evrakları  belirten  bir  dizi  pusulası  oluşturularak  tutanakla  imza  altına  alarak  teslim etmeleri ve düzenlenen  tutanağın  bir  nüshasının  federasyon  yetkililerince  başkan  aday  adaylarına  verilmesi  (son başvuru  gününün   hafta   sonuna   gelmesi   durumunda  ilgili  evraklar   haftanın  ilk  iş   günü   olan  Pazartesi  günü federasyon yetkililerine teslim edilecektir), 

•  Kapalı  zarfın  spor  federasyonu  başkan  aday  adayı  veya  adayları  tarafından  adı  ve  soyadı yazılarak imzalanması federasyon yetkilileri tarafından mühürlenerek teslim alınması,

• Teslimden sonra spor federasyonu yetkilileri tarafından kapalı olan zarfın kesinlikle açılmaması ve zarfın tahrip edilmemesi, 

•  Spor  federasyonu  tarafından  teslim  alınan  başkan  aday  adayları  başvuru  evraklarının  son başvuru  günü  saat  18:00'e  kadar  ilgili  federasyon  yetkilileri  tarafından  BELGENET  üzerinden gönderilecek üst yazı ve fiziksel ekleri ile birlikte Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığına elden tutanakla teslim edilmesi gerekmektedir.

  •  Spor federasyonu  başkan  aday  adaylarına  ait  evraklar  Bakanlık  merkez  binasında  bulunan değerlendirme  komisyonunca  belirlenen  saatte  (değerlendirme  komisyonunca  ilgili  federasyona, ilgili federasyon tarafından da başkan adaylarına bildirilecektir) başkan aday adayı veya vekili ile federasyon genel  sekreterinin  katılımıyla  değerlendirme  komisyonunca  istenilen  evrakların  incelemesi  ve  yapılan tüm işlemlerin tutanak altına alınmasının ardından  başvuruları  uygun  görülen  başkan aday adaylarının başkan adayı olarak isimlerinin açıklanması ve ilgili  federasyonun  resmi web sayfasından duyurulması hususlarına önemle riayet edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında;

7405 sayılı Kanun gereğince aday adayları yönetim kurulunda en az 1 sene önce sporcu bırakmış Milli Sporcu Belgesi almaya hak kazanmış 2 eski milli sporcuyu yönetim listesine koymak zorundadır. Bu milli sporcu  isimlerini mutlaka  son  başvuru  tarihinden  5  gün  önce  bakanlık değerlendirme  komisyonuna  bildirmeleri,  değerlendirme komisyonu tarafından  yapılacak inceleme  ve  verilecek  onay  sonrasında  söz  konusu  sporcu isimlerinin listeye yazılması, oy  pusulasında  yönetim  kurulu  asıl  listesinde  yer  alacak  milli  sporcu  isimlerinin karşısında ''milli sporcu'' ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Türkiye Bilardo Federasyonu sezon başlangıç ve bitiş tarihleri 01 Ocak-31 Aralık olduğundan ve Genel Kurul 11 Ekim 2024 tarihinde yapılacağından dolayı yönetim kuruluna koyulacak eski milli sporcuların en geç 2023 yılından önce sporcu bırakması, 2023 ve 2024 yılı aktif sporcu lisansı bulunmaması gerekmektedir.

Genel kurul delegeleri tarafından verilecek destek dilekçeleri ile ilgili olarak;

Her genel kurul delegesi sadece bir başkan aday adayına destek dilekçesi verebilir,

Aynı genel kurul delegesi tarafından birden fazla başkan aday adayına destek dilekçesi verilmesi durumunda, her iki dilekçe de geçersiz sayılır,

Genel kurul delegesi tarafından başkan aday adayına verilen destek dilekçelerinden birisinin ıslak imzalı,  diğer  destek  dilekçesinin ise  noter  onaylı  olarak  beyan  edilmesi  durumunda,  noter  onaylı  olan destek dilekçesi geçerli sayılır, Genel  kurul  delegesi  tarafından  başkan  aday  adayına  verilen  destek  dilekçelerinden  her  iki dilekçenin de noter onaylı olması halinde, son tarihli olan dilekçe geçerli sayılır.

22/4/2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa göre başkan adaylarında istenilen şartlar ;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Tüm Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir)
b) En az lise mezunu olmak. (Tüm Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir)
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. (Tüm Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir)
ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak. (Tüm Yönetim Kurulu üyeleri için geçerlidir)
d) Genel kurul delegelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak.
e) Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.
f) Yönetim Kuruluna alınacak ve en az 1 sene önce aktif sporculuğu bırakmış 2 milli sporcuyu son başvuru tarihinden en az 5 gün önce Bakanlık Değerlendirme Komisyonuna bildirmiş olmak.

Federasyon başkan adayları adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce yazılı başvurularını federasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlendirilir. Başvuruları  uygun  görülen  başkan aday adaylarının başkan adayı olarak isimlerinin açıklanır ve ilgili  federasyonun  resmi web sayfasından duyurulur.

Paris  2024  Olimpiyat  Oyunlarının  bitimi  sonrasında  spor  federasyonları  tarafından gerçekleştirilecek  olan  olağan  genel  kurul  sürecinde  kamuda  tasarruf  ilkelerinin  de  göz  önünde bulundurularak  hareket  edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7405&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

 

Olağan Genel Kurul 2024  (Boyut: 0.11 MB)